Suradnja sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama

 

Ova stranica sadrži informacije o metodologiji koju Roche primjenjuje u provedbi obveza iz EFPIA-ina Kodeksa.1

U svim inovativnim industrijama uobičajeno je angažirati neovisne stručnjake ili specijalizirane organizacije. Suradnja između proizvođača lijekova, zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija ključna je za razvoj inovativnih lijekova koji omogućuju bolesnicima dulji, zdraviji život. Zahvaljujući toj suradnji, otkriveni su mnogi inovativni lijekovi, ali i omogućen znatan utjecaj na tijek mnogih bolesti.

Roche vjeruje da je pošteno i primjereno navedenim skupinama suradnika (zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija) nadoknaditi njihovo vrijeme i stručnost. Cilj nam je osigurati razumijevanje javnosti o prirodi i vrijednosti naše suradnje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama pa stoga potpuno podupiremo EFPIA-in Kodeks.

- Roche na različite načine surađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Objavljene brojke su prijenosi vrijednosti koje smo izvršili u provedbi različitih aktivnosti, uključivo i aktivnosti u kojima zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije sudjeluju u pripremi i provedbi edukativnih programa, kojima je svrha razmjena novih informacija o bolestima ili o njihovu liječenju.

- Podupiremo aktivnosti zdravstvenih ustanova, primjerice aktivnosti kojima se želi osigurati potporu bolesnicima. Također podupiremo programe razmjene iskustava u svrhu primjene najboljih kliničkih postupaka.

- Angažiramo vodeće zdravstvene radnike kao savjetnike. Oni nam pomažu da svoja klinička ispitivanja i programe osmislimo na način koji će zdravstvenim radnicima osigurati da donesu informirane odluke o liječenju.

Što je EFPIA-in Kodeks?

EFPIA-in Kodeks je skup pravila koje je donijela Europska federacija farmaceutske industrije i njezine udruge (EFPIA). Tim pravilima se od korporativnih članova te udruge-proizvođača lijekova i od društava-kćeri proizvođača lijekova, koje su članice EFPIA-e putem članstva u nacionalnim udrugama-članicama EFPIA-e, traži da objavljuju podatke o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Na osnovi citiranog Kodeksa Roche, koji je član EFPIA-e na objema razinama – neposredno, kao korporativni član EFPIA-e putem povezanosti s matičnim društvom (F. Hoffmann – La Roche AG sa sjedištem u Švicarskoj) i posredno, kao član Inovativne farmaceutske inicijative, hrvatske udruge-članice EFPIA-e (IFI) – namjerava objaviti imena svih zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija u korist kojih je obavio plaćanja ili druge prijenose vrijednosti.

Objavljivat će se podaci o ukupnoj prenesenoj vrijednosti pojedinačnom zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj organizaciji tijekom suradnje s Rocheom. Pritom, u kontekstu ove metodologije, riječ „Roche” označuje društvo Roche d. o. o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i matično društvo F. Hoffmann – La Roche AG iz Švicarske te sva s njime povezana društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima koja ovlašteno proizvode i stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj lijekove koji se izdaju na recept. Podaci će također sadržavati informaciju o vrsti aktivnosti ili potpore omogućene zdravstvenim radnicima ili zdravstvenim organizacijama. Primjerice, ta se potpora može sastojati od donacije zdravstvenoj ustanovi, naknade za pružene usluge predavanja, nadoknade putnih troškova ili troškova kotizacije za sudjelovanja na edukativnim stručnim skupovima.
Prvi će podaci biti objavljeni 30. lipnja 2016., a odnosit će se na podatke o prijenosima vrijednosti izvršenima tijekom 2015. godine.

Opširnije informacije o IFI kodeksu, koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj i koji je usklađen s EFPIA-inim kodeksom, možete pronaći na mrežnim stranicama IFI-ja: http://ifi.hr EFPIA-e: http://transparency.efpia.eu.

U kojim se državama primjenjuje EFPIA-in Kodeks?

EFPIA-in Kodeks primjenjuje se u: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Turskoj, Ukrajini i Velikoj Britaniji. Neke su države donijele slične kodekse koji uređuju isto područje, a nisu članice EFPIA-e, primjerice Island i Izrael.

Podaci, koji se objavljuju na stranici www.roche.hr, sadržavat će informacije o Rocheovim prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama koji zdravstvenu djelatnost obavljaju u Republici Hrvatskoj, kao državi svojega primarnoga profesionalnog nastana i djelovanja.

Što će biti predmet objave?

Podaci o prijenosu vrijednosti sadržavat će informacije o plaćanjima u novcu i prijenosima vrijednosti u naturi (primjerice, stvari, prava ili druge koristi) zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacija u različite svrhe, primjerice radi omogućivanja sudjelovanja zdravstvenih radnika na stručnim skupovima i sastancima, plaćanja naknade za održana predavanja te naknade za sudjelovanje u radu savjetodavnih tijela.
:Preciznije, predmet objave bit će sljedeće kategorije podataka o prijenosu vrijednosti:

1. donacije zdravstvenim organizacijama (donacije zdravstvenim radnicima zabranjene su temeljem čl. 12. IFI Kodeksa)

2. sponzorstva zdravstvenim organizacijama

3. kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima i sastancima

4. putni troškovi i troškovi smještaja u vezi sa sudjelovanjem na stručnim skupovima i sastancima

5. naknade za obavljene usluge obavljene temeljem ugovora, primjerice, usluge predavanja ili predsjedanja i moderiranja skupova te sudjelovanja u radu savjetodavnih tijela

6. vezani troškovi, ako su bili ugovoreni uz naknadu za obavljene usluge, a to može uključivati troškove puta i smještaja te medijskog savjetovanja

7. troškovi aktivnosti istraživanja i razvoja (npr. naknade za obavljene usluge, putni troškovi i troškovi smještaja).

Podaci o prijenosu vrijednosti sadržavat će informacije o svim prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama, bez obzira na to je li Roche te prijenose obavio neposredno ili posredno, koristeći se uslugama trećih osoba, primjerice putničkih agencija, i bez obzira na to jesu li zdravstveni radnik ili zdravstvena organizacija ostvarili takav primitak od društva Roche d. o. o. ili od nekoga drugog društva iz Roche grupe povezanih društava. Samo rijetki prijenosi vrijednosti, koji će biti izvršeni putem trećih osoba, izuzeti su od obveze objavljivanja. Radi se o situacijama koje su predviđene EFPIA-inim Kodeksom, primjerice anonimno sudjelovanje zdravstvenih radnika u istraživanjima tržišta.

Zašto se podaci o troškovima prehrane (hrane i pića) ne objavljuju?

U svakoj državi postoje pravila koja ograničavaju dopuštene izdatke za gostoprimstvo2 do određene najviše vrijednosti. Takva su pravila redovito sadržana u odredbama nacionalnih kodeksa ponašanja. Vrlo je često riječ o prijenosima male vrijednosti kao što su troškovi posluživanja kave ili sendviča. Objavljivanje takvih izdataka zanemarive vrijednosti bilo bi nerazmjeran administrativni teret obveznicima objave i zdravstvenim radnicima.

Gdje će biti objavljeni podaci o prijenosu vrijednosti?

U većini država koje sudjeluju u spomenutom projektu podaci o prijenosu vrijednosti bit će objavljeni na web stranicama pojedinačnih društava iz Roche grupacije. U nekim će se državama ti podaci objaviti na središnjoj platformi.

U Republici Hrvatskoj će Rocheov podaci o prijenosu vrijednosti biti objavljen na korporativnoj web stranici www.roche.hr

Koji je rok objave podataka?

Roche će jedanput na godinu objavljivati podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u svim državama koje imaju obvezu objave u skladu s EFPIA-inim Kodeksom. Svi podaci o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama prikupljeni tijekom jedne kalendarske godine objavit će se najkasnije do 30. lipnja iduće kalendarske godine. Prvi podaci u Republici Hrvatskoj bit će objavljen do 30. lipnja 2016. godine, a odnosit će se na prijenose vrijednosti izvršene tijekom 2015. godine. Ti će podaci biti javno dostupni tri godine, računajući od datuma prve objave.

Koja je definicija pojmova zdravstveni radnik i zdravstvena organizacija u kontekstu EFPIA-ina Kodeksa?

EFPIA-in Kodeks pod pojmom zdravstvenog radnika podrazumijeva liječnika, stomatologa, pripadnika ljekarničke ili sestrinske struke, ali i sve osobe koje u obavljanju svojih profesionalnih aktivnosti mogu propisivati, kupovati, nabavljati te obavljati opskrbu ili izdavati lijekove. Zdravstvena organizacija je bilo koja pravna osoba koja se bavi zdravstvenom, medicinskom ili znanstvenom djelatnošću u obliku udruge ili organizacije, primjerice bolnica, klinika ili stručno društvo putem kojeg jedan ili više zdravstvenih radnika pružaju usluge. Opširnije o definiciji pojmova zdravstveni radnik i zdravstvena organizacija možete pročitati na mrežnim stranicama IFI-ja, ww.ifi.hr.

Udruge bolesnika se ne smatraju zdravstvenim organizacijama.

Roche objavljuje podatke o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama koji svoju djelatnost obavljaju u državama u kojima se primjenjuje EFPIA-in Kodeks, kao državama svojega primarnoga profesionalnog nastana i djelovanja.

U kojim će se državama objavljivati pojedinačni podaci o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama?

Roche će objavljivati podatke o prijenosu vrijednosti isključivo u jednoj državi i to o svakom pojedinačnom zdravstvenom radniku i zdravstvenoj organizaciji s kojim surađuje. Konkretno, podaci o prijenosu vrijednosti objavit će se u državi u kojoj zdravstveni radnik ili zdravstvena organizacija primarno obavljaju djelatnost: u kojoj imaju prijavljeno osobno ili profesionalno prebivalište ili sjedište. To će se pravilo primjenjivati u svim slučajevima pa i onda kad zdravstveni radnik i zdravstvena organizacija ostvari primitak od inozemnog društva iz Roche grupacije, dakle Roche društva koje nema sjedište u državi primarnog profesionalnog nastana i djelovanja primatelja ili u slučaju kada konkretni primatelj vrijednosti ima profesionalni nastan i djeluje u više država u kojima se primjenjuje EFPIA-in Kodeks.

Na koja se društva Roche poslovne grupacije primjenjuje EFPIA-in Kodeks?

Roche objavljuje podatke o prijenosu vrijednosti koje izvrši u području poslovanja s lijekovima koji se izdaju na recept (tzv. Roche Pharma, što uključuje i društvo Genentech). Prijenosi vrijednosti koje Roche obavi u području proizvodnje medicinskih proizvoda (tzv. Roche dijagnostika) u većini slučajeva neće biti predmet objave. Prijenosi vrijednosti koje provede Chugai objavljivat će se posebno.

Jesu li zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije Rocheu dali suglasnost za objavu svojih podataka?

Prije pojedinačne objave podataka potrebno je dobiti suglasnost svakoga zdravstvenog radnika o objavi, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. No, ti se propisi ne primjenjuju na zdravstvene organizacije.

Roche nastoji pribaviti suglasnost svih zdravstvenih radnika s kojima surađuje, prihvaćajući činjenicu da je takva suglasnost dobrovoljna i da može biti povučena u svako doba. Roche vjeruje da je važno osigurati transparentnost u odnosima sa zdravstvenim radnicima pa će ustrajati u nastojanjima da od svih partnera pribavi suglasnost za cjelovitu objavu.

U slučajevima kad se suglasnost neće moći pribaviti, konkretni podaci o prijenosima vrijednosti objavit će se zbirno, bez otkrivanja podatka o identitetu primatelja.

Podaci o prijenosima vrijednosti zdravstvenim organizacijama objavit će se pojedinačno (osim podataka o prijenosima vrijednosti izvršenima u provedbi aktivnosti istraživanja i razvoja).

Što će se dogoditi ako primatelj povuče suglasnost o objavi podataka?

Suglasnost je dobrovoljna i može se povući u bilo koje doba, što Rocheu stvara obvezu ažuriranja objavljenih podataka o prijenosu vrijednosti. U svim slučajevima izostanka ili povlačenja suglasja za objavu, podaci o prijenosu vrijednosti bit će objavljeni zbirno, bez otkrivanja podatka o identitetu primatelja.

Hoće li zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije biti obaviješteni o podacima o prijenosu vrijednosti prije objave?

Da, zdravstveni će radnici imati prigodu prije objave pregledati stvarne podatke o prenesenoj vrijednosti, u formi u kojoj će ti podaci biti objavljeni. Podaci o prijenosima vrijednosti zdravstvenim organizacijama objavit će se u skladu s ugovorima između Rochea i zdravstvenih organizacija na temelju kojih je prijenos vrijednosti obavljen.

Koji će se postupak primjenjivati u slučaju pogrešaka?

Sve uočene pogreške u Rocheovim podacima o prijenosima vrijednosti ispravljat će se pravodobno. To se odnosi na sve javno dostupne podatke. To se pravilo primjenjuje i u slučaju povlačenja suglasja o objavi podataka.

Na koji način Roche utvrđuje datum prijenosa vrijednosti?

U pravilu, datumom prijenosa vrijednosti za potrebe objavljivanja smatrat će se datum kad je Roche izvršio plaćanje zdravstvenom radniku i zdravstvenoj organizaciji, a ne datum kad su zdravstveni radnik i zdravstvena organizacija obavili uslugu. U svrhu sastavljanja i objave podataka o prenesenoj vrijednosti to će razlikovanje biti mjerodavno samo u slučajevima kad navedeni datumi padaju u različitim kalendarskim godinama. U slučajevima kad zdravstveni radnik sudjeluje na međunarodnim stručnim skupovima i sastancima, Roche će objaviti podatke o prijenosima vrijednosti kao da su izvršeni na datum stvarnog početka konkretnog događaja (stručnog skupa ili sastanka), čak i u slučajevima kad su troškovi prijevoza i smještaja bili plaćeni unaprijed, a troškovi prijevoza u mjestu održavanja događaja nadoknađeni nakon događaja. 

Kako se tretiraju porezi?

U skladu s EFPIA-inim Kodeksom, Roche je odlučio da će vrijednost koja će biti predmet objave (prenesena zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj organizaciji) biti neto vrijednost Rocheova troška pa će i podaci o prijenosu vrijednosti biti iskazani u neto iznosu.

Kako će se postupati u slučajevima prijenosa vrijednosti u stranoj valuti?

Podaci o prijenosu vrijednosti objavljivat će se u valuti države u kojoj zdravstveni radnik ili zdravstvena organizacija primarno obavljaju djelatnost, dakle države u kojoj imaju prijavljeno osobno ili profesionalno prebivalište ili sjedište. Ipak, određeni prijenosi vrijednosti obavljat će se i u stranim valutama, što znači da je potrebno provesti konverziju u valutu države u kojoj će se podaci objaviti. U svrhu jednostavnosti i usporedivosti, na sve prijenose vrijednosti izvršene iz inozemstva u stranim valutama tijekom jedne kalendarske godine primjenjivat će se stalni tečaj koji će se obračunavati prema prosječnoj stopi svih tečajeva u prethodnih dvanaest (12) mjeseci. U svim slučajevima prijenosa vrijednosti u stranoj valuti koji budu evidentirani u poslovnim knjigama Rochea d. o. o., primjenjivat će se tečaj koji je vrijedio u trenutku evidentiranja takvog troška.

Na koji će se način utvrđivati prenesena vrijednost obavljena u naturi?

U skladu s EFPIA-inim Kodeksom, Roche je odredio da će vrijednost koja će biti predmet objave (prenesena zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj organizaciji) biti vrijednost Rocheova troška. To znači da će vrijednost u naturi biti jednaka nabavnoj cijeni umanjenoj za vrijednost poreza (PDV) koju plaća Roche. EFPIA-in kodeks ne sadržava obvezu objavljivanja podataka o cijeni lijekova ili materijala koji se koriste u kliničkim ispitivanjima u okviru obveze objave troškova istraživanja i razvoja.

Kako će se postupati u slučajevima kad je vrijednost prenesena zdravstvenoj organizaciji, a ako korist od takvog prijenosa ostvaruje zdravstveni radnik?

Zdravstvena organizacija koja je primatelj prijenosa vrijednosti smatrat će se jedinim korisnikom prenesene vrijednosti, bez obzira na to u kojoj mjeri korist od tog prijenosa ostvaruje zdravstveni radnik koji je zaposlen u toj zdravstvenoj organizaciji ili je njezin vlasnik ili član. U većini takvih slučajeva točno iskazivanje koristi koju je ostvario konkretni zdravstveni radnik neće biti moguće.

Na koji će se način postupati sa „zakašnjelim podacima”?

U svrhu točnog objavljivanja podataka o prijenosima vrijednosti izvršenima tijekom svake izvještajne godine do 30. lipnja iduće kalendarske godine i radi omogućivanja zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama da prije objave budu obaviješteni o podacima o prijenosu vrijednosti, u predmet objave, uključit će se samo oni podaci koji budu dostupni do 31. ožujka. Svi podaci koji budu dostupni nakon tog datuma (npr. zbog kašnjenja u izdavanju računa koji se odnosi na prenesenu vrijednost u konkretnom izvještajnom razdoblju) bit će uključeni u sljedeće izvještajno razdoblje.

Opširnije informacije o IFI kodeksu, koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj i koji je usklađen s EFPIA-inim kodeksom možete pronaći na mrežnim stranicama IFI-ja: http://ifi.hr, a podatke o EFPIA-inu kodeksu na stranicama EFPIA-e: http://transparency.efpia.eu.

 

[1] EFPIA-in Kodeks je kodeks o objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti proizvođača lijekova zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama (eng. Code on Disclosure of Transfers of Value From Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations, skr. EFPIA Disclosure Code) koji je 24. lipnja 2013. donijela Europska federacija farmaceutske industrije i njezine udruge (engl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Asociations, skr. EFPIA).

[2] Gostoprimstvo znači dopušteni troškovi vezani za sudjelovanje Zdravstvenog Radnika na Sastancima, a to uključuje putne troškove, troškove prehrane (hrana i piće), smještaja i kotizacije, izvor: čl. 2. IFI kodeksa. U Republici Hrvatskoj je najviša dopuštena vrijednost izdataka za troškove prehrane na Sastanku 500,00 Kn po osobi i obroku, ali taj oblik Gostoprimstva mora biti ograničen na osvježenje i/ili obroke tijekom Sastanka, izvor: čl. 11.2.c. IFI kodeksa.